۱۳۸۹ اسفند ۲۶, پنجشنبه

خط سرخ های پنهانی

دشمن اصلی ما فقط و فقط در حال حاضر رژیم جهل و جنایت ولایت سفیه است. هر کس که بخواهد هدف را از این جهت تغییر دهد، هر کس که باشد، حتما اهدافی در ذهن دارد که شک نکنیم اهدافی ضد مردمی است. خط سرخ نیز مخالف این رژیم جنایتکار بودن است و نه هیچ ملاک دیگری. هر کس هر خط سرخ دیگری را که بخواهد بگذارد باید آنرا علنی کند و توضیح دهد تا بتوان در مورد آن بحث کرد. وگرنه خط سرخهای پنهانی و شخصی مشروعیتی ندارد.

عاطفه اقبال - 17 مارس 2011